Hướng dẫn sử dụng Akko 3108

Cơ bản

Đè 2 win 3s: reset

Multimedia: trong hdsd có mô tả chi tiết

LED

Chế độ led: Fn + “+”, “_”: tăng giảm tốc độ của hiệu ứng led

Fn + Ins, Del, Home, End, Pgup, Pgdn: thay đổi chế độ led

Fn + Up Down: tăng giảm độ sáng

Fn + Left, Right: thay đổi hướng chuyển động của hiệu ứng led

Custom led

Fn F9 F10 F11 F12: lưu hiệu ứng led

Fn F9 để chọn profile led đã lưu

Fn F9 lần nữa để điều chỉnh chế độ led đã lưu

Fn F9 lần cuối để lưu hiệu ứng led

(Làm tương tự với các profile F10, F11, F12)

Hướng dẫn Macro

Giới thiệu về Macro Akko v1.0

  1. Fn, L_win, Esc không thể custom
  2. Không cần phần mềm
  3. Chỉ hỗ trợ nhấn theo trình tự, không hỗ trợ tổ hợp phím (nhân cùng lúc)
  4. Không điều chỉnh delay

Cách làm

Đầu tiên, đè Fn + L_win để vào layer lập trình (đè Fn+ L_win để về layer mặc định)

  1. Fn + esc để vào chế độ lập trình
    1.  Đè Fn + “nút đã lập trình” trước đó khoảng 1s để xóa macro đã gán cho nó.
  2. Fn + “nút cần lập trình” để lập trình nút đó
  3. Nhấn nội dung muốn gán
  4. Fn + “nút cần lập trình” một lần nữa để hoàn thành việc lập trình cho nó
  5. Làm lại các bước 3~5 để lập trình cho một nút khác.
  6. Fn + Esc để thoát chế độ lập trình.

Ví dụ: gán nút “A” thành “Akko”

  1. Đè Fn + L_win 3s
  2. Fn + Esc
  3. Fn + A
  4. Nhấn thứ tự các nút a k k o
  5. Fn + A
  6. Fn + Esc để thoát chế độ lập trình.
  7. Thử nhấn A sẽ nhận được “Akko”.
share post:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *